Lecznicze Właściwości Wody

Autor: dr inż. Robert Bartoń

Woda 

Z wodą związane jest wszystko, co jest żywe na naszej planecie. Zdaniem naukowca W. I. Wiernadskiego woda biosfery jest integralnym, samoorganizującym się, otwartym systemem, wspierającym trwałe istnienie życia na Ziemi. Wszystkie żywe organizmy mają w sobie 70-90% wody. Człowiek w więcej niż w połowie składa się z wody. Człowiek ma najwięcej wody w mózgu – 90%, we krwi – ok. 81%, a w mięśniach – 75%. Skóra i wątroba zawierają 70% wody, a w kościach jest jej około 20%. Stężenie wody przekracza zawartość jakiejkolwiek innej substancji w organizmie, i to około milionkrotnie. Woda jest najbardziej rozpowszechnioną i najzwyklejszą substancją w przyrodzie, z którą człowiek spotyka się codzienne przez całe życie, ale jednocześnie – najważniejszą i najbardziej niezwykłą ze wszystkich, znanych nauce. Zgodnie z obecnymi poglądami, żywy organizm jest przede wszystkim właściwym dla samego siebie kwantowym konturem. Każda struktura organiczna, poczynając od komórki i kończąc na populacji, ma własne częstotliwości drgań potencjału elektrycznego. Przy czym, obserwuje się ścisłą hierarchiczną sekwencję częstotliwości drgań potencjału, tworzącą wibracyjne serie. Należy zauważyć, że wibracyjne serie żywych organizmów są wytwarzane nie przez materię nieorganiczną, ale wyłącznie przez związaną z nią wodę, która jest praktycznie niemal jedynym komponentem żywej przyrody, niosącym ładunek elektryczny, odpowiedzialny za wszystkie przejawy aktywności elektronowej.

Woda – właściwości

Woda jest bardzo reaktywną i katalitycznie aktywną substancją. Rozpuszcza więcej soli i innych substancji niż jakakolwiek inna ciecz, utlenia prawie wszystkie metale i niszczy najtwardsze skaly. Najbardziej zaskakujące jest to, że woda posiada pamięć i może gromadzić oraz oddawać energię. Powstaje pytanie: jak wytłumaczyć tak niezwykłe właściwości i możliwości wody? zanych h) grup -O Sposobem wyjaśnienia większości zadziwiających właściwości wody, zgodnie z obecną wiedzą, jest: zdolność do tworzenie przez molekuły wody specyficznych uporządkowanych struktur. Woda – nie jest tylko molekułą, składającą się z dwóch atomów wodoru i atomu tlenu. W wyniku przemieszczenia dwóch elektronów atomów wodoru w kierunku atomu tlenu, w cząsteczce wody, z jednej strony gromadzi się nadmiar ladunku, a z drugiej strony powstaje niedobór tego ładunku, co zmienia neutralną molekułę w dipol z dwoma biegunami: plus i minus.

Woda – struktura dipolowa

Rzeczywiście, zasadnicza masa wody (do 99%) składa się z szybko rozpadających się, słabo związanych
molekuł wody, ale 1% wody składa się ze stabilnych, długotrwałych, przestrzennych (objętościowych) grup
molekuł – są to tzw. asocjaty, z nanopustkami pomiędzy nimi.
Zgodnie z prawami termodynamiki, grupy złożone z 5 molekuł wody mogą tworzyć, w wyniku
współoddziaływania elektrostatycznego, o wysokiej gęstości, przestrzennie związane asocjaty wody-o
budowie kulistej (sfery), składające się z 12 pentamerów.
Istnienie takich formacji zostało przewidziane teoretycznie, a następnie zostało potwierdzone za pomocą
rentgenowskiej analizy strukturalnej

Woda nasycona energią staje się aktualną potrzebą człowieka 

Dla regularnego korzystania, woda pitna, zgodnie z parametrami fizycznymi, musi odpowiadać wskaźnikom średniego lub wysokiego poziomu. Czym jest woda żywa woda martwa GAPT-2?
Woda o niskich wskaźnikach aktywności bioenergetycznej (kol. nr 1) będzie stopniowo osłabiać organizm, co może doprowadzić do pojawienia się różnych zaburzeń jego funkcjonowania. Wodę o ekstremalnie wysokich wskaźnikach bioenergetycznej aktywności (kol. nr 4) można stosować w ściśle określonych dawkach, przez określony czas, pod nadzorem lekarza. Optymalny wpływ na organizm wykazuje woda o wysokich parametrach (kol. nr 3), która delikatnie, bez nadwyrężenia systemów, uzupełnia deficyt energetyczny i normalizuje rytm procesów w organizmie. Sprzyja to odzyskiwaniu zdrowia całego organizmu i uruchamia programy optymalizacji jego funkcjonowania. Wszystkie części organizmu od komórki do całych układów, zawierają w swoim składzie wodne asocjaty pentamerów, które spełniają rolę pośrednika pomiędzy środowiskiem a organizmem, zapewniając przekazywanie energii i informacji z otoczenia do układów biochemicznych.

Wykorzystaj naturalną moc wody

Jak uzyskać wodę żywą w domu?

Poznaj nasze rewolucyjne produkty

Z dożywotnią gwarancją działania

Shopping Basket